Ing. Svatopluk Sedláček - stránky o mapách a geodézii

Vítejte na těchto čerstvě obnovených stránkách. Jsou zatím provizorní. Budou vás informovat o užitečných věcech z oboru geodézie (zeměměřictví) včetně návaznosti na výpočetní technniku, vývoj softwaru, a to zejména VKM, G-VIEW, G-NET, a také něco o transformacích souřadnic, vyrovnání (MNČ, metodou nejmenších čtverců), přenášení chyb (hromadění chyb). 

URL celého tohoto webu v sobě zahrnuje 3 významné pojmy: mapy, vkm, gview. Trochu podrobněji o tom pojednají následující odstavce.

Mapy

V tomto kontextu máme na mysli digitální mapy, tedy mapy vedené a zobrazitelné na počítači, popřípadě na jiném elektronickém zařízení (tablet, mobilní telefon). Až již jde o mapy vektorové (všechny čárové prvky jsou definovány charakteristickými body danými pravoúhlými souřadnicemi, typicky v případě úsečky krajními body úsečky, v případě polygonu - mnohoúhelníku uzavřenému nebo i neuzavřenému vrcholy - vertexy polygonu), nebo o mapy rastrové, například ortofotomapy nebo skeny katastrálních map, zde máme na mysli především mapy velkých měřítek, se kterými se nejčastěji pracuje v geodézii, okrajově pak i středních či malých měřítek.

Vkm

VKM je název programu, který je určen primárně pro práci s digitálními mapami, konkrétně s vektorovými katastrálními mapami. Původní význam zkratky VKM ale byl "výměnný formát katastrální mapy", z čehož byla i odvozena přípona souborů (.VKM), které obsahovaly data odpovídající onomu výměnnému formátu. Software se schopností pracovat s digitálními mapami a zpracovávat soubory .VKM, dostal tehdy název VKM

S odstupem času vznikly další výměnné formáty, například tzv. nový výměnný formát (zkratka NVF, ale přípona souborů .VFK), který se aktuálně používá pro předávání dat s katastrálními pracovišti resortu ČÚZK.  Zrovna tak se doplňují další výměnné formáty, jako např. pro pozemkové úpravy, záborové elaboráty a chystanou DTM - digitální technickou mapu obcí.

Gview

Informace o nás v Evropské databance G-View (včetně pomlčky) je název programu určeného především pro zobrazování katastrálních či jiných digitálních map, ale vzhledem k jeho možnostem práce s databázemi a pasporty lze i říci, že jde o nástroj GIS (geografické informační systémy). Jde o jakousi funkční podmnožinu programu VKM. Podle tohoto programu (už ale zase bez pomlčky) byl vytvořen název domény, která podporuje oba výše uvedené softwarové nástroje https://www.gview.cz

Mnohé z komerčního sdělení najdete na stránkách gview.cz. Najdete nás také u Evropské databanky: